• +22 255 31 38
  • +48 607 547 106
  • cmkobialka@wp.pl
  • Kobiałka 30A, 03-044 Warszawa

Szybki test na paciorkowca w gardle

OSOM® Strep A Test to szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A (Strep A, Streptococcus typu A, Streptococcus pyogenes) w wymazie z gardła.

OSOM® Strep A Test wykrywa antygen bakterii paciorkowca typ A w ciągu 5 minut, jednoznacznie informując o aktualnym zakażeniu. Pozwala to lekarzowi wdrożyć antybiotykoterapię bez narażania się na zarzut "nadmiernego" leczenia. Wysoka czułość i specyficzność testu została potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi.

Diagnostyka zakażenia gardła

Test OSOM® Strep A jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w wykrywaniu i leczeniu bakteryjnego zakażenia gardła i anginy paciorkowcowej. Test ten był wykorzystywany w narodowym programie racjonalizacji antybiotykoterapii we Francji i Hiszpanii.

•  Sprawdzony, jakość potwierdzona badaniami klinicznymi

•  Zalecany przez polskie Rekomendacje Antybiotykoterapii 2010

•  Łatwy do wykonania w gabinecie lekarskim lub na wizycie domowej

•  Czułość 100%, specyficzność 100% (potwierdzenie identyfikacji Streptoccocus A z hodowli na płytkach agarowych z krwią) oraz czułość 96% i specyficzność 97,8% (vs posiew)

•  Zawiera kontrolę dodatnią i ujemną

•  Może być przechowywany w temperaturze pokojowej

•  Zestaw zawiera dodatkowe 2 sztuki pasków testowych

•  Wygodny format

Racjonalna antybiotykoterapia

Ostre zakażenia gardła są bardzo często przyczyną wizyt w gabinetach lekarskich i stanowią główna przyczynę ambulatoryjnej antybiotykoterapii. Zakażenia wirusowe stanowią okolo 70-85% przyczyn ostrego zapalenia gardła i migdałków u dzieci powyżej 3 r.ż. i 90-95% u dorosłych. Bakterie, odpowiedzialne za 15-30% zakażeń u dzieci i 5-10 % u dorosłych, to w zdecydowanej większości przypadków Streptococcus pyogenes (paciorkowce betahemolizujace grupy A) .

W przypadku klinicznego rozpoznania zapalenia gardła, celem diagnostyki różnicowej jest przede wszystkim wykluczenie zakażenia Streptococcus pyogenes. Liczne badania naukowe dowiodły, że nie jest możliwe kliniczne odróżnienie zakażenia wirusowego od bakteryjnego - konieczne są badania dodatkowe.

W celu wykrycia zakażenia Streptococcus pyogenes można wykonać posiew wymazu z gardła lub bezpośrednie badanie wykrywające antygen grupowy S. pyogenes w pobranym materiale z gardła (OSOM® Strep A Test). Ujemny wynik badania pozwala lekarzowi na bezpieczne przerwanie lub odstąpienie od antybiotykoterapii.

Szybka diagnostyka zawału

Troponin I Test (test troponinowy) to szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania ludzkiej sercowej Troponiny I we krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Test jest pomocny w diagnostyce zawału serca. 

•  Szybki czas wykonania

•  Badanie można wykonać z krwi pełnej, surowicy lub osocza

•  Można wykorzystać krew z opuszki palca (bez nakłuwania żył)

•  Przechowywanie w temperaturze pokojowej

Ze względu na swoją wysoką specyficzność i czułość troponina jest obecnie jednym  z najbardziej cenionych biomarkerów zawału serca. Uwalnianie cTnI stwierdzono również w chorobach serca innych niż zawał serca, takich jak niestabilna choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca i niedokrwienne uszkodzenie serca związane z zabiegiem pomostowania aortalno-wieńcowego.

Jednostopniowy szybki test wykrywający troponinę I jest szybkim testem diagnostycznym wykrywającym selektywnie cTnI we krwi pełnej, surowicy i osoczu. 

ScreenMed oferuje sprawdzone i wiarygodne szybkie testy na troponinę I wiodących producentów. Wszystkie testy są powszechnie stosowane w Europie i w Polsce. 

Co to jest troponina?

Troponina jest kompleksem białek regulujących skurcze w mięśniach szkieletowych i mięśniach serca. Kompleks troponiny składa się z trzech wyróżniających polipeptyd komponentów, troponiny I (TNI), troponiny T (TnT) i troponiny C (TNC), i odgrywa zasadniczą rolę w przekazywaniu sygnału wewnątrzkomórkowej interakcji wapnia aktyna-miozyna. TNC tkanek serca jest identyczna, jak w tkankach szkieletowych, ale izoformy TNI i TnT serca różnią się od izoform szkieletu, które umożliwiają rozwój konkretnych przeciwciał. Ponadto poziom cTnI we krwi staje się podwyższony w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego lub martwicy. Dlatego też cTnI jest używana jako pomoc w diagnostyce zawału serca. Badania nad kinetyką uwalniania wskazują, że cTnI nie jest wczesnym markerem martwicy mięśnia sercowego. Pojawia się w surowicy w ciągu 3-6 godzin od wystąpienia objawów, podobnie do uwalniania CK-MB. Jednak cTnI pozostaje podwyższone 4-9 dni po AMI.

Zasada działania testu do wykrywania troponiny

Troponina I Test jest testem immunologicznym, który jakościowo wykrywa cTnI we krwi pełnej, osoczu lub surowicy. Membrana testowa jest pokryta w obszarze linii testowej odczynnikiem wychwytującym . Podczas wykonywania testu cTnI zawarta w próbce krwi pełnej, osoczu lub surowicy reaguje z dwoma specyficznymi przeciwciałami anty cTnI, z których jedno informuje o wiązaniu odczynnika wychwytującego a drugie jest zaznaczone kolorem. Poprzez siłę kapilarną mieszanka przechodzi przez membranę. W obszarze linii testowej kompleks przeciwciał cTnI został wychwycony przez nieruchomy odczynnik wychwytujący generując czerwoną linię. Wskazuje ona na wynik pozytywny. Jeśli próbka nie zawiera cTnI w obszarze testowym nie pojawia się żadna linia, co wskazuje na wynik negatywny. Ponadto w obszarze linii kontrolej (C) testu zawsze musi ukazać się czerwona linia, która tworzona jest niezależnie od koncentracji cTnI w obszarze próbki. Linia kontrolna wskazuje, że zastosowano wystarczającą ilość próbki i że płyn całkowicie przeniknął przez membranę.

Szybki test CRP

Test actim® CRP to szybki test diagnostyczny do oceny poziomu białka CRP we krwi. Actim® CRP jest testem immunochromatograficznym opartym na technologii przeciwciał monoklonalnych. Test pozwala na szybkie określenie stężenia CRP w celu oceny stanu zapalnego w organizmie.

Białko C reaktywne CRP

CRP jest białkiem ostrej fazy, które jest wytwarzane w organizmie w reakcji na stan zapalny, zakażenie lub uszkodzenie tkanek. W szczególności jest używane w celu różnicowania pomiędzy infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi.

Wirus czy bakteria?

Szybkie badanie CRP jest pomocne:

▪  W ocenie ryzyka uogólnionej infekcji (sepsy) u gorączkujących dzieci i dorosłych

▪  Wspomaga różnicowanie kliniczne pomiędzy infecją wirusową i bakteryjną

W przypadku wyraźnego wzrostu poziomu CRP zakażenie ma prawdopodobnie charakter bakteryjny. Prawidłowy poziom CRP podtrzymuje rozpoznanie infekcji wirusowej. Gdy stężenie CRP sięga 40-50 mg/l istnieje duże prawdopodobieństwo występowania ciężkiego zakażenia np. zapalenia płuc. Badanie CRP u gorączkujących pacjentów bez wyraźnego punktu wyjścia choroby pozwala na ocenę ryzyka postępowania medycznego i dlatego jest szczególnie rekomendowane w lekarskiej praktyce ambulatoryjnej. W przypadku infekcji bakteryjnej poziom CRP wzrasta bardzo szybko. Stężenie CRP ulega podwojeniu już po ok. 8 godz. od zakażenia i osiąga swój szczyt po ok. 50 godz. Właściwe postępowanie lecznicze odbija się bardzo szybko w pomiarach stężenia CRP. Gdy przyczyna choroby zostanie usunięta, poziom CRP ulega zmniejszeniu o połowę w ciągu kilku godzin.

Półilościowy pomiar CRP

Test actim® CRP  jest przeznaczony do półilościowego badania i monitorowania stężenia CRP w próbce pełnej krwi. Test wskazuje cztery przedziały wynikowe:

▪ < 10 mg/l

▪ 10-40 mg/l

▪ 40-80 mg/l

▪ > 80mg/l

Obserwacja stanu zapalnego za pomocą testu actim® CRP pozwala na monitorowanie przebiegu leczenia i upewnia, że proces chorobowy jest pod kontrolą.

▪ Szybki czas wykonania (6 minut)

▪ Czułość równa badaniom laboratoryjnym

▪ Nie wymaga kosztownych czytników

▪ Nie wymaga kalibracji

▪ Badanie można wykonać z krwi pełnej

▪ Można wykorzystać krew z opuszki palca (bez nakłuwania żył) 

▪ Przechowywanie w temperaturze pokojowej 

▪ Szeroki zakres diagnostyczny 10-80 mg/l

▪ Cztery punkty odcięcia